phone

937 33 61 71

8:30-15:00 (només amb cita prèvia) - telèfon 9:00-14:00

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Exp. 01/2023

 

 

La gerent de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA, en ús de les facultats que em confereixen els articles 5 i 21 del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial de Terrassa, aprovat definitivament per Decret de l’Alcaldia-Presidència de 9 d’abril de 2010 (BOP núm. 101 de 28.4.2010),

 

RESOLC:

 

PRIMER.- Iniciar el procediment per l’adjudicació dels habitatges que estiguin lliures i els que vagin quedant buits durant la vigència de les llistes, les característiques detallades dels quals es troben incorporades a l’expedient administratiu i es donen per reproduïdes.

 

SEGON.- Aprovar les bases específiques de la convocatòria per a l’adjudicació dels habitatges que conformen els diferents contingents, que s’annexen totes elles a la present resolució.

 

I.      Conformen el primer contingent els habitatges destinats a persones sol·licitants amb mobilitat reduïda. Els habitatges s'adjudicaran tenint en compte els membres de la unitat de convivència que constin a la sol·licitud d'inscripció al Registre de Sol·licitants.

II.     Conformen el segon contingent, els habitatges de la promoció de Sant Ildefons, 8, actualment tot ocupat, de règim general, amb un sol dormitori, destinat a persones sol·licitants a partir de 65 anys, amb una unitat de convivència de màxim 2 membres.

III.   Conformen el tercer contingent els habitatges amb un sol dormitori destinats a persones sol·licitants soles.

IV.   Conformen el quart contingent els habitatges amb dos dormitoris destinats a persones sol·licitants amb una unitat de convivència de 2 ó 3 membres.

V.    Conformen el cinquè contingent els habitatges de 3 i 4 dormitoris per a persones sol·licitants amb una unitat de convivència de 4 membres o més.

 

TERCER.- Ordenar la publicació de les llistes provisionals de participants amb els requisits per a poder accedir als habitatges de cada un dels cinc contingents entre els que constin degudament inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Terrassa, amb data d’inscripció fins el 31 de març de 2023, inclòs. Aquesta publicació s’exposarà a la pàgina web de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA. S’obre un termini d’al·legacions de deu (10) dies hàbils, computats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest resolució perquè les persones interessades puguin formular al·legacions i/o reclamacions davant la gerència de l’òrgan gestor del Registre.

 

QUART.- Les llistes tindran una vigència d’un any a comptar des de la data d’aquesta resolució.

 

CINQUÈ.- Determinar l’ordre de les llistes per antiguitat d’inscripció al Registre de Sol·licitants tal i com s’estipula al DL 17/2019.

 

 

Terrassa, a 24 d'abril de 2023

 

 

La Gerent de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA

Lídia Guillén SimónBASES


Bases tots els contingents


LLISTES PER ORDRE D'INSCRIPCIÓ


Llista habitatge adaptat

Llista persones majors de 65 anys

Llista 1 habitació

Llista 2 habitacions

Llista 3-4 habitacions


×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa