phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia


SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER. CONVOCATÒRIA 2020


REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 28/09/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 07/10/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 15/10/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 21/10/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 29/10/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 05/11/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 12/11/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 19/11/2020

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 26/11/2020


Termini:


Del 28/05/2020 al 03/07/2020
La sol·licitud es pot presentar electrònicament (preferentment) o presencialment amb cita prèvia.


Import mensual de la subvenció serà:


Del 20% de l'import del lloguer si aquest és igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència.


Del 30% de l’import del lloguer si aquest és superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos de la unitat de convivència.


Del 40% de l’import del lloguer si aquest és igual o superior al 40% dels ingressos de la unitat de convivència.


 L’import màxim en tots els casos serà de 200 € mensuals / 2.400 € anuals.


La prestació es reconeix per un any. En els contractes signats a partir de l’1 de gener de 2020 es reconeixerà el dret a l’ajut des del mes següent a la data de vigència del contracte i el mes de desembre de 2020.


La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions establertes a les bases reguladores i en la convocatòria corresponent.


PODEN sol·licitar la prestació les persones que compleixin:


-      Residència legal a Catalunya.


-      Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l’IRSC, i que no superin els límits establerts a l’apartat 5 de les bases que regulen aquest ajut. No obstant l’anterior, quan l’import anual del lloguer sigui inferior a 0,6 vegades l’IRSC els ingressos mínims exigibles seran els equivalents a l’import del lloguer.


-      Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent, ocupant-lo efectivament durant el període subvencionable, i estar empadronats al mateix.


-      Ser titulars del contracte de lloguer.


-     -      Lloguer mensual no pot ser superior a 750 €. En el cas de ser família nombrosa i en unitats de convivència on hi hagi un membre amb discapacitat i amb barem de mobilitat favorable reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de 900 €.


-      Pagar el lloguer de l’habitatge per transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic, en aquesta convocatòria no s'accepta ingrés en compte com anys anteriors.


-      Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats.


-      Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.


NO ES POT sol·licitar aquesta prestació:


-      Si existeix un vincle de parentiu fins a segon grau entre la persona llogatera i la part arrendadora.


-      Si algú de la unitat de convivència és titular d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi o el dret recaigui únicament sobre un part de l’habitatge obtinguda per transmissió mortis causa.


-      Si la casella 460 de la declaració de la renda (exercicis 2018) és superior a 500 €.


-      Ingressos superiors a 2,831267 IRSC


-      Els arrendataris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.


Incompatibilitat:


-      Aquestes subvencions són incompatibles per a les mateixes mensualitats del mateix any amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades que tinguin la mateixa finalitat.


Formulari i més informació

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa