phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia


SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER. CONVOCATÒRIA 2023
Termini: de l'11/04/2023 al 12/05/2023, ambdós inclosos.La sol·licitud es pot presentar electrònicament (preferentment) o presencialment amb cita prèvia.


Import mensual de la subvenció serà:


Del 20% de l'import del lloguer si aquest és igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència.


Del 30% de l’import del lloguer si aquest és superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos de la unitat de convivència.


Del 40% de l’import del lloguer si aquest és igual o superior al 40% dels ingressos de la unitat de convivència.


L’import màxim en tots els casos serà de 200 € mensuals / 2.400 € anuals.


La prestació es reconeix per un any. En els contractes signats a partir de l’1 de gener de 2023 es reconeixerà el dret a l’ajut des del mes següent a la data de vigència del contracte i el mes de desembre de 2023.


La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions establertes a les bases reguladores i en la convocatòria corresponent.


PODEN sol·licitar la prestació les persones que compleixin:


-      Residència legal a Catalunya i una edat de 36 a 64 anys a 22/03/2023.


-      Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent, ocupant-lo efectivament durant el període subvencionable, i estar-hi empadronat en el moment de presentar la sol·licitud .


-      Ser titulars del contracte de lloguer de l'habitatge o habitació, o en qualitat de cessionàries, del contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació.


-     Lloguer mensual de l'habitatge no pot ser superior a 900 € i el de l'habitació a 450 €.


-      Pagar el lloguer de l’habitatge per transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat, Bizum o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic. En el rebut hi ha de constar els conceptes següents: identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament, la mensualitat corresponent i l'import del lloguer.


-      Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.


-      Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.


NO ES POT sol·licitar aquesta prestació:


-      Si existeix un vincle de parentiu fins a segon grau entre la persona llogatera o cessionària i la part arrendadora.


-      Si algú de la unitat de convivència és titular d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi o el dret recaigui únicament sobre un part de l’habitatge obtinguda per transmissió mortis causa.


-      Si la casella 460 de la declaració de la renda de l'exercici 2021 és superior a 500 €.


-      Ingressos superiors a 2,977736 IRSC (23.725,79 €), els ingressos a tenir en compte són els de l'exercici 2021.


-      Els arrendataris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.


Incompatibilitat:


-      Aquestes subvencions són incompatibles per a les mateixes mensualitats del mateix any amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades que tinguin la mateixa finalitat. Els contracte bonificats en els quals consten les dues rendes la que hauria de pagar i la bonificada.Més informació i formularis.


×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa