phone

937 33 61 71

8:30-15:00 (només amb cita prèvia) - telèfon 9:00-14:00

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Qui som


Història


Les primeres actuacions en matèria d'habitatge social a Terrassa, desprès de la Guerra Civil, foren en mans de la "Obra Sindical del Hogar", amb la construcció del Grup Egara (1943-1953). 


A l'any 1946, als inicis de la immigració a Terrassa de gent d'arreu del país, en un moment en que la necessitat d'aquest tipus d'habitatge comença a fer-se més evident, neix l'actual empresa amb el nom inicial de "Comisión Pro-viviendas Económicas", amb seu a l'edifici de l'Ajuntament de Terrassa. Durant els següents 4 anys no es va construir cap promoció però es van assentar les bases per a la construcció d'habitatges. El 1950 es canvia el nom a "Patronato Pro-viviendas Económicas de Tarrasa" i es construeixen les primeres promocions d'habitatge social que es varen entregar entre el 1954 i el 1958.


Arrel de les onades cada cop més elevades d'immigrants durant la segona meitat dels anys 60, la necessitat de nou habitatge social va ser cada cop més important. Per aquesta raó el 25 de febrer de 1971 l'Ajuntament de Terrassa va fundar l'empresa VIMUTASA (Viviendas Municipales de Tarrasa). A l'any 1972 començaren a construir-se les primeres promocions. Després de la Transició l'empresa va passar a dir-se Vivendes Municipals de Terrassa (VIMUTESA).

L'any 1983 VIMUTESA passa a tenir seu pròpia a l'edifici del carrer Pantà núm. 20, però no hi haurà noves promocions fins als anys 90. Durant els anys 80 VIMUTESA gestionà la manutenció dels seus edificis i de les noves promocions realitzades per l'INCASOL. VIMUTESA passava d'empresa constructora a empresa gestora i de tràmits entre els adjudicataris i la Generalitat de Catalunya.


El 20 d'octubre de 1988 es va crear SOMUHATESA (Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, SA), una nova empresa per a la promoció de nou habitatge social, pisos realitzats des de l'Ajuntament de Terrassa. Durant els anys 90 l'empresa va conduir noves promocions, sempre amb contacte amb la Generalitat, i va gestionar a la vegada les reparacions dels edificis propis i de la Generalitat. A partir de l'any 1990 SOMUHATESA va començar a gestionar els tràmits de sol•licitud d'ajuts per a reparacions estructurals i la supervisió d'aquestes. També dirigí promocions pròpies de rehabilitació com el projecte de la Torre del Palau.


Al 2005, l'Ajuntament de Terrassa va constituir la societat per ser una entitat urbanística especial de les establertes a la legislació urbanística. El seu objecte social és la realització de totes les operacions relacionades en la promoció i la rehabilitació immobiliàries i en especial:


- La construcció d’habitatges i locals i llur arrendament o venda

- L’adquisició d’immobles i terrenys i llur urbanització i parcel•lació

- La rehabilitació d’edificis

- L’assumpció de competències urbanístiques en matèria de planejament i de gestió urbanística en els supòsits en que operi com administració actuant.


L’any 2005 es va signar el primer conveni de col•laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i l’ Ajuntament de Terrassa, relatiu a la implantació en el municipi d’una OFICINA LOCAL D’HABITATGE.


En data 10 d’abril de 2012 es vansignar sengles convenis entre l’Ajuntament de Terrassa, l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i el Departament de Benestar i Família a través de la Direcció General de Joventut, relatius al programa de mediació pel lloguer social d’habitatges i a l’Oficina Local d’Habitatge.Òrgans de govern


La direcció i l’administració de la Societat correspon als següents òrgans:


1. Junta General, assumida pel Ple de l’Ajuntament de Terrassa.

2. El Consell d’Administració, presidit pel/per la Regidor/a d'Habitatge de l'Ajuntament de Terrassa.

3. La Gerència.Missió


Promoure, dissenyar i gestionar polítiques d'Habitatge que generin valor social i millorin les condicions de vida de la ciutadania, gestionar amb criteris sostenibles el parc públic de sòl i habitatge de la Societat Municipal de Terrassa SA i prestar tots els serveis d'una Oficina Local per a facilitar el dret i l'accés a un habitatge digne als ciutadans i ciutadanes de Terrassa.


×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa