phone

937 33 61 71

8:15-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

INFORMACIÓ SOBRE UN HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL


Vull VENDRE un Habitatge amb Protecció Oficial (HPO):


1. Sol·licitar informació sobre un habitatge protegit a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquest tràmit es pot realitzar per internet o bé mitjançant la seu electrònica d’Habitatge Terrassa. Si opteu per aquesta segona opció s’ha d’adjuntar el formulari degudament emplenat i signat i la documentació que en ell es detalla.


2. Rebuda la resposta a l’anterior sol·licitud s’ha de trobar el/la comprador/a que reuneixi els requisits que marca l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de poder adquirir un HPO (no tenir cap habitatge en propietat, no sobrepassar uns determinats ingressos, etc.)


3. Una vegada teniu les persones compradores, aquestes han d’estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO), si estan empadronades a Terrassa, s’hauran d’inscriure a l’oficina d’Habitatge Terrassa mitjançant cita prèvia (Inscripció al RSHPO) o per internet seguint els passos que es detallen a l'enllaç. En cas de que siguin residents fora del municipi, al RSHPO corresponent.


4. Les parts, compradora i venedora, hauran de signar un contracte privat de compravenda de l’habitatge i incloure les clàusules d’obligat compliment que es troben a la nota informativa que rebreu a la resposta de la sol·licitud del punt 1.


5. Un cop signat el contracte esmentat, aquest s’haurà d’enviar a VISAR a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquest tràmit es pot fer telemàticament o bé presencialment a la nostra oficina amb cita prèvia (tràmits protecció oficial). En ambdós casos s’ha de presentar el formulari degudament emplenat i signat i la documentació que en ell es detalla.


6. Un cop rebut el visat favorable per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aquest s’haurà de protocol·litzar a l’escriptura de compravenda que es signa davant de notari. En cas de no visar el contracte de compravenda privat i escripturar directament la compravenda, aquesta no s’inscriurà al corresponent Registre de la Propietat fins que no s’aporti el visat favorable.


×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa