phone

937 33 61 71

8:15-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

BO LLOGUER JOVE


Termini: El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores.


La sol·licitud es pot presentar telemàticament (preferentment) o presencialment, amb cita prèvia. Si el tràmit es fa telemàtic heu de disposar de l'IdCat mòbil o similar per poder signar la sol·licitud. Manual per presentar el tràmit telemàticament


La quantia mensual de la subvenció és de 250 €, amb el límit de l’import mensual de la renta o del preu de cessió.


Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.


La subvenció s’atorga per dos anys màxim. En cas de contracte vigents amb anterioritat a l’any 2022, la subvenció s’atorga per aquest any 2022 i per al 2023. En el supòsit de contractes signats entre l’1 de gener de l’any 2022 i la data en què s’acabi el termini per presentar sol·licitud, l’import de la subvenció, serà per a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte i fins a un màxim de 24 mensualitats.


La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions que estableixen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent.


PODEN sol·licitar la subvenció les persones que compleixin:


1.   Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, l’edat de 35 anys inclosa, en el moment de sol·licitar l’ajut.

2.   Tenir residència legal a Catalunya.

3.   Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponent a l’exercici fiscal 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici de l’any 2022.

En el cas d’una sola sol·licitud es tindran en compte els ingressos de totes les persones empadronades, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió.

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que estiguin empadronades, només es considerarà a la persona física arrendatària.

Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals.

4.   Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari del contracte de cessió d’us de l’habitatge o habitació, objecte de la subvenció.

En el cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el corresponent contracte en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

5.   No pagar un lloguer o renda mensual per a l'habitatge o l'import màxim del preu de cessió d'ús superior als 900 €. En el supòsit d'habitació no pot ser superior a 450 €.

6.   Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

7.   Fer el pagament per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca. En el rebut han de constar els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

8.   Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

NO ES POT sol·licitar aquesta subvenció:


1.   Si existeix un vincle de parentiu fins a segon grau entre la persona sol·licitant i els arrendadors o cedents de l’habitatge.

2.   Si algú de la unitat de convivència és titular d’un habitatge, llevat que no en disposo de l’ús i gaudi o el dret recaigui únicament sobre una part de l’habitatge obtinguda per transmissió mortis causa.

3.   Els arrendataris o cessionaris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o a través d’altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.


Incompatibilitats


Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.


Documentació mínima que heu de presentar, si és telemàticament en format pdf:


Contracte de lloguer

Rebuts de lloguer pagats de gener de 2022 fins a la data de la sol·licitud (si és de forma telemàtica en un sol arxiu)

Full de transferència bancària amb el número de compte on voleu rebre l'ajut amb el segell de l'entitat financera.Més informació i formularis


Resolucions

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa