phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Exp. 01/2019

 

La gerent de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA, en ús de les facultats que em confereixen els articles 5 i 21 del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial de Terrassa, aprovat definitivament per Decret de l’Alcaldia-Presidència de 9 d’abril de 2010 (BOP núm. 101 de 28.4.2010),

 

RESOLC:

 

PRIMER.- Iniciar el procediment per l’adjudicació de 4 habitatges de dues habitacions en règim de lloguer, propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les característiques detallades dels quals es troben incorporades a l’expedient administratiu i es donen per reproduïdes.

 

SEGON.- Aprovar les bases específiques de la convocatòria per a l’adjudicació dels habitatges que s’annexen totes elles a la present resolució.

 

I.      Conformen l’únic contingent 4 habitatges en règim de lloguer de 2 dormitoris, destinats a sol·licitants amb ingressos superiors a 2,5 vegades l’IRSC i amb una unitat de convivència de dos i tres membres.

 

TERCER.- Ordenar la publicació de les llistes provisionals de participants amb els requisits per a poder accedir als habitatges entre els que constin degudament inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Terrassa fins al dia 15 de novembre de 2019 inclòs. Aquesta publicació s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Oficina Local d’Habitatge de Terrassa i a la pàgina web de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA, per a què en el termini de deu (10) dies hàbils, computats a partir de l’endemà de la publicació, les persones interessades puguin formular al·legacions i/o reclamacions davant la gerència de l’òrgan gestor del Registre.

 

Terrassa, a 12 de desembre de 2019

 

 

  

La Gerent de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA

Lídia Guillén SimónEl dia 13 de gener va tenir lloc el sorteig a la Notaría Baciero & García-Lamarca amb el següent resultat:


El número de tall va ser el 66


Llista sorteig

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa