phone

937 33 61 71

De dill a div de 9 a 14h i dimecres de 16 a 18h

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Exp. 01/2018


La gerent de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA, en ús de les facultats que em confereixen els articles 5 i 21 del Reglament del Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb protecció oficial de Terrassa, aprovat definitivament per Decret de l’Alcaldia-Presidència de 9 d’abril de 2010 (BOP núm. 101 de 28.4.2010),


RESOLC:


PRIMER.- Iniciar el procediment per l’adjudicació de 2 habitatges en règim de lloguer, les característiques detallades dels quals es troben incorporades a l’expedient administratiu i es donen per reproduïdes.


SEGON.- Aprovar les bases específiques de la convocatòria per a l’adjudicació dels habitatges que conformen els diferents contingents, que s’annexen totes elles a la present resolució. 


I.Conformen el primer contingent 2 habitatges de tres dormitoris, destinats a sol•licitants amb mobilitat reduïda i ingressos màxims de 2,33 vegades l’IRSC. Els habitatges s'adjudicaran tenint en compte els membres de la unitat de convivència que constin a la sollicitud d'inscripció al Registre de Sol•licitants.


II.Conformen el segon contingent, els habitatges de la promoció de Sant Ildefons, 8, actualment tot ocupat, de règim general, amb un sol dormitori, destinat a sol•licitants a partir de 65 anys, amb una unitat de convivència de màxim 2 membres i ingressos màxims de 2,33 vegades l’IRSC, per a cobrir possibles vacants, que es produeixin el que resta de 2018 i mentre es mantingui la vigència de la llista d’espera.


TERCER.- Ordenar la publicació de les llistes provisionals de participants amb els requisits per a poder accedir als habitatges de cada un dels set contingents entre els que constin degudament inscrits al Registre de Sol•licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Terrassa, amb data de registre fins el 15 d’octubre de 2018, inclòs. Aquesta publicació s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Oficina Local d’Habitatge de Terrassa i a la pàgina web de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA. S'obre un termini d'al·legacions de deu (10) dies hàbils, computats a partir de l’endemà de la publicació d'aquesta resolució, perquè les persones interessades puguin formular al•legacions i/o reclamacions davant la gerència de l’òrgan gestor del Registre.Terrassa, a 31 d’octubre de 2018


La Gerent de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA

Lídia Guillén Simón


Bases contingent mobilitat reduïda


Bases contingent gent gran


Certificat del Notari amb el número del sorteig de Mobilitat reduïda


Llista sorteig contingent mobilitat reduïda


Certificat del Notari amb el número del sorteig de Gent Gran


Llita sorteig contingent gent gran


El sorteig va tenir lloc el 27 de novembre a les 12 h. a la Notaria Bernabé & Baciero al c/ Telers, 5 1r.

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa