phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Reial Decret 11/2020NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REIAL DECRET LLEI 11/2020 DE 31 DE MARÇ PER EL QUE S’ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L’ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER FER FRONT AL COVID-19 PER ALS LLOGATERS DELS HABITATGES DEL PARC PUBLIC DE TERRASSA GESTIONATS PER HABITATGE TERRASSA.


El Reial Decret llei aprovat pel Consell de Ministres aquest dimarts, estableix un nou paquet de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic amb el qual pretén reforçar les mesures adoptades en les últimes tres setmanes per a minimitzar i contrarestar l’impacte del COVID-19.


Un important bloc de mesures té com a objectiu fer costat als treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables i més concretament estableix els mecanismes als que els arrendataris es poden acollir en cas que no puguin pagar els seus lloguers per trobar-se en situació de vulnerabilitat pel COVID-19 i no tinguin alternativa habitacional. Les mesures establertes es refereixen exclusivament als arrendaments d’habitatge habitual. Per tant, queden fora d’aquestes mesures els arrendaments de locals, oficines, naus industrials, etc. També queden fora els arrendaments d’habitatges d’ús temporal que no constitueixin l’habitatge habitual de l’arrendatari.


SÓC ARRENDATARI/A D’UN HABITATGE DEL PARC PUBLIC, PUC SOL.LICITAR ALGUNA MESURA RESPECTE AL PAGAMENT DEL LLOGUER?


1.   La part arrendatària podrà sol·licitar de la part arrendadora bé una moratòria o bé una condonació total o parcial de la renda.

Disposa d’un termini de 30 dies a comptar des del dia 02/04/20, és a dir s’acaba el 02/05/20, per sol·licitar a la part arrendadora un ajornament temporal i extraordinari o la condonació total o parcial, en cas de que no s’hagués arribat a un acord previ. Aquest termini s'ha allargat dos mesos i ara s'acaba el 02/07/2020.

2.   En cas de que l’acord no es produeixi, la part arrendadora disposarà d’un termini de 7 dies laborables per comunicar a la part arrendatària quina de les dues opcions li serà d’aplicació:

 

a)   Reducció del 50% de la renda metre duri l’estat d’alarma i fins a un màxim de 4 mesos.

 

b)   Una moratòria automàtica mentre duri l’estat alarma i durant els 4 mesos següents. La renta esmentada es fraccionarà en quotes durant almenys 36 mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma o dels 4 mesos i sempre dins la vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues. La part arrendatària no tindrà cap tipus de penalització i les quantitats abonades seran sense interessos.

 

SÓC UN/A ARRENDATARI/A VULNERABLE ECONOMICAMENT COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19?


SUPÒSITS DE VULNERABILITAT ECONÒMICA COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’EMERGÈNCIA SANITARIA COVID-19.

 

1.  Que passi a estar en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos, i que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria no sigui superior amb caràcter general a 3 vegades l’IPREM, amb adaptacions segons el número i situació dels seus membres.

 

2.  Que la renda, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. S’entén per «despeses i subministraments bàsics» l’import dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris de l’habitatge habitual.

 

QUINS DOCUMENTS HE D’APORTAR PER ACREDITAR LA MEVA SITUACIÓ ECONÒMICA?


DOCUMENTS NECESSARIS PER ACREDITAR LA SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONOMICA QUE HAURÀ D’APORTAR LA PART ARRENDATÀRIA:


a)   Treballadors per compte aliena per acreditar atur: Certificat entitat gestora de la prestació.

b)   Treballadors per compte propi: Certificat AEAT

c)   Nombre de persones que viuen a l’habitatge: 

- Llibre de família

-Certificat empadronament actual i un altre amb referència a 6 mesos abans sol·licitud

-Declaració de discapacitat, de dependència o incapacitat permanent per realitzar activitat laboral

d) Titularitat bens: Nota simple del servei d’índex del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

e)   Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons el Reial decret-llei esmentat.


*En cas que el sol·licitant de la moratòria no pogués aportar algun dels documents establerts a les lletres a) a d), podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que haurà d’incloure la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del Covid-19, que li impedeixen la seva aportació. Un cop finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d’un mes per aportar aquella documentació que mancava.


QUÈ PASSA SI NO PUC JUSTIFICAR LA MEVA SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA I M’HE BENEFICIAT DE LA MORATÒRIA O DE LES AJUDES PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER?


CONSEQÜENCIES DE L’APLICACIÓ INDEGUDA PER LA PERSONA ARRENDATARIA DE LA MORATORIA EXCEPCIONAL DEL DEUTE DE LLOGUER I DE LES AJUDES PÚBLIQUES PER L’HABITATGE HABITUAL EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA A CAUSA DEL COVID-19.


Aquelles persones que hagin estat beneficiàries de la moratòria del deute de lloguer del seu habitatge habitual i/o de les ajudes publiques per atendre el pagament d’aquest mateix deute SENSE reunir els requisits previstos a l’art. 5 del Reial decret-llei esmentat, seran responsables dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per la seva aplicació.

L’import dels danys i perjudicis i despeses no podrà ser inferior al benefici indegudament obtingut per l’arrendatari. També serà responsable aquella persona que voluntària i deliberadament busqui situar-se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d’obtenir l’aplicació de les mesures que recull el present Reial decret-llei.

 

ALTRES MESURES DE CARÀCTER GENERAL

 

El RDL també preveu altres dues mesures amb caràcter general, amb independència de que el propietari sigui petit o gran tenidor:

 

1. Suspensió de procediment de desnonament i dels llançaments fins a 6 mesos.


En aquells procediments de desnonament contra un llogater per impagament de la renda en què l’arrendatari acrediti davant el Jutjat trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional, el Jutjat ho posarà en coneixement del serveis socials i s’acordarà la suspensió de la vista de judici o del llançament fins que s’adoptin les mesures que els serveis socials competents estimin oportunes, per un període màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor del Decret llei.

2. Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual.


En relació als contractes d’arrendament d’habitatge habitual, quan les pròrrogues legals finalitzin dins del període comprès des de l’entrada en vigor del Decret llei (2-4-20) fins al dia en què hagin transcorregut dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, es pot aplicar, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, una pròrroga extraordinària del termini del contracte d’arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals se seguiran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor. Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l’arrendador, llevat que es fixin altres termes o condicions per acord entre les parts.

 

Descarregar PDF:

SOL.LICITUD D’AJORNAMENT TEMPORAL I EXTRAORDINARI DEL PAGAMENT DE LA RENDA DE LLOGUER DE L’HABITATGE HABITUAL

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa