phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

NOTA INFORMATIVA SOBRE ELS LLOGUERS DELS LOCALS COMERCIALS PROPIETAT D’HABITATGE TERRASSA

MESURES EN MATÈRIA DE CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDEMIA DE COVID-19

 

El passat 30 d’octubre de 2020 va entrar en vigor la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Entre d’altres, estableix mesures restrictives i de tancament al públic d’empreses de serveis i comerç minorista, a excepció de les perruqueries, d’activitats d’hostaleria i restauració, esportives, etc.

En data 22 d’octubre de 2020 va entrar en vigor el Decret llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats mitjançant el qual i com a conseqüència de la suspensió del desenvolupament de l'activitat o de restricció de l'aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d'activitats industrials i comercials, l’arrendatari podrá requerir de la part arrendadora, per burofax o d'una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l'equilibri de les prestacions i d'acord amb les exigències de la bona fe i de l'honradesa en els tractes.

Per tal de sol·licitar aquesta modificació del contracte d’arrendament d’ús distint al d’habitatge, no caldrà enviar un burofax, sino adreçar la vostra petició mitjançant la presentació d’una instancia genérica a través de la seu electrònica d’Habitatge Terrassa (enllaç a sota) en la que s’haurà d’adjuntar la Declaració Responsable degudament emplenada i signada on manifesteu la davallada d’ingressos de la vostra activitat com a conseqüència del tancament total o parcial en compliment de la resolució i el Decret llei esmentats.

 

                          

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa