phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

NOTA INFORMATIVA SOBRE ELS LLOGUERS DELS LOCALS COMERCIALS PROPIETAT D’HABITATGE TERRASSA

REIAL DECRET LLEI 35/2020, DE 22 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS DE SUPORT AL SECTOR TURÍSTIC, L’HOSTELERIA I EL COMERÇ I EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA (BOE –A-2020-16823)


El passat 24 de desembre de 2020 va entrar en vigor el RDL 35/2020, de 22 de desembre de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributaria.

L’article 1 del RDL esmentat estableix pel que fa a la renda de lloguer el següent:

“1. En absència d'un acord entre les parts per a la reducció temporal de la renda o una moratòria en el pagament d’aquesta, la persona física o jurídica arrendatària d'un contracte d'arrendament per a ús diferent del d’habitatge, de conformitat amb el que preveu en l'article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, o d'indústria, que compleixi els requisits que preveu l'article 3 d'aquest reial decret llei, podrà abans del 31 de gener de 2021 sol·licitar de la persona arrendadora, quan aquesta sigui una empresa o entitat pública, o un gran tenidor, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2 , una de les següents alternatives:


a) Una reducció del 50 per cent de la renda arrendatícia durant el temps que duri l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades per la SARS-CoV-2, i les seves pròrrogues i es pot estendre a les mensualitats següents, fins a un màxim de quatre mesos.


b) Una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia que s'aplicarà durant el període de temps que duri l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre i les seves pròrrogues, i es pot estendre a les mensualitats següents, fins un màxim de quatre mesos. L’esmentada renda s'ajornarà, sense penalització ni meritació d'interessos, a partir de la següent mensualitat de renda arrendatícia fins a la finalitat del termini assenyalat a l'apartat 3. El pagament ajornat de les rendes es podrà realitzar durant un període de dos anys a comptar de la finalització de la moratòria, i sempre dins del termini al llarg de el qual continuï la vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les pròrrogues, repartint-se els imports ajornats de manera proporcional al llarg de el període.”

 

El mateix article 1 apartat 2 de l’esmentat RDL, estableix pel que fa a altres quantitats a abonar per l’arrendatària previstes al contracte, el següent:

“2. En els casos en què en el contracte d'arrendament estigui previst el pagament, a més de la renda arrendatícia, d'altres despeses derivades de serveis de manteniment o d'un altre tipus, i dels quals l'arrendatari es beneficia, aquestes despeses comunes quedaran exclosos de les mesures previstes en l'apartat anterior.”

En virtut d’aquest apartat, les despeses de comunitat queden excloses de qualsevol pacte o moratòria acordada per les parts.


-Com sol·licito la rebaixa del preu de lloguer o una moratòria?


Els arrendataris interessats a acollir-se a aquesta mesura disposen fins el proper 31 de gener de 2021 per sol·licitar a Habitatge Terrassa, mitjançant instància genèrica, la seva petició adjuntant la següent documentació:

 

                          

Documentació a aportar per treballadors autònoms i Pimes:


-Estar afiliat i en situación d’alta a data de la declaración de l’estat d’alarma mitjançant el RD 926/2020, de 25 d’octubre. (rebut autònoms d’octubre de 2020)


-Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del RD 926/2020 o en cas de no trobar-se l’activitat directament suspesa que acrediti la reducció de la facturació del mes natural anterior al que es sol·licita la reducció o la moratòria de la renda com a mínim en un 75 %, en relació amb la facturació mitja mensual del trimestre al que pertany el mes esmentat respecte de l’any anterior.-Conseqüències de l’aplicació indeguda de la reducció o la moratòria temporal i extraordinari en el pagament de la renda:

 

En virtut de l’article 5 del RDL 35/2020:

“Les persones arrendatàries que s'hagin beneficiat de la reducció i de l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sense reunir els requisits que estableix l'article 3, seran responsables dels danys i perjudicis que s'hagin pogut produir, així com de tots els despeses generades per l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals, sense perjudici de les responsabilitats d'un altre ordre que la conducta dels mateixos pogués donar lloc.”×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa