phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Reial Decret 11/2020


NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REIAL DECRET LLEI 11/2020 DE 31 DE MARÇ PER EL QUE S’ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L’ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER FER FRONT AL COVID-19 PER ALS LLOGATERS D’HABITATGES ADSCRITS A LA BORSA DE MEDIACIÓ DE LLOGUER SOCIAL DE TERRASSA.

 

SOC ARRENDATARI/A D’UN HABITATGE LLOGAT MITJANÇANT LA BORSA DE MEDIACIÓ DE LLOGUER SOCIAL DE TERRASSA, A QUINES MESURES EM PUC ACOLLIR SI COMPLEIXO ELS REQUISITS DE VULNERABILITAT ECONÒMICA?

 

El llogater ha de demanar l’adopció de la mesura a l’arrendador, en el termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor del Decret llei (és a dir, des del 2-4-2020), i ha d’acreditar que compleix els requisits de vulnerabilitat sobrevinguda pel COVID-19, mitjançant la presentació de determinats documents que es concreten a l’art. 6 del Reial Decret llei. Aquest termini s'ha modificat i ara acaba el 02/07/2020.

 

El RDL diferencia dos tipus de mesures en funció de si l’arrendador és (a) petit tenidor (titular de 10 o menys immobles urbans, exclosos garatges i trasters; que no superi una superfície construïda de 1.500 m2) o (b) una entitat/empresa pública o un privat gran tenidor (persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2)

 

 

a) Arrendador petit tenidor


Si el l’arrendador és petit tenidor, el llogater podrà sol·licitar, en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del Decret llei, un ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.

L’arrendador ha de contestar en el termini màxim de 7 dies laborables, si accepta o no l’ajornament o fraccionament i amb quines condicions o bé, possibles alternatives. A diferència del cas del grans tenidors, el petit tenidor no està obligat a acceptar l’ajornament o fraccionament.

En cas que l’arrendador no accepti cap ajornament, i l’arrendatari compleixi els requisits de vulnerabilitat econòmica abans comentats, podrà accedir al programa d’ajudes transitòries regulades al Decret llei, consistent en què podrà sol·licitar un crèdit finalista, directament pagat a l’arrendador, per import de fins a sis mensualitats de la renda de lloguer, a retornar en un període màxim de deu anys. Aquest crèdit no tindrà interès, serà concedit per les entitats de crèdit i comptarà amb l’aval de l’Estat, a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

 

b) Arrendador gran tenidor


En aquest cas el llogater podrà demanar, en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del Decret llei, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.

En cas de que l’acord no es produeixi, l’arrendador ha de contestar expressament, en el termini màxim de 7 dies laborables, optant per una de les següents alternatives.

·            a) Una reducció del 50% de la renda durant el temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de l’COVID-19, amb un màxim en tot cas de 4 mesos.

·            b) Una moratòria en el pagament de la renda que s’aplicarà de manera automàtica i mentre duri l’estat d’alarma a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de l’COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els 4 mesos. La renda, en aquest cas, s’ajornarà, a partir de la següent mensualitat de renda arrendatícia, mitjançant el fraccionament de les quotes durant al menys tres anys, des que superi la situació al·ludida o a partir de la finalització del termini dels 4 mesos abans esmentat, i sempre que continuï vigent el contracte d’arrendament o les seves pròrrogues. No hi haurà interessos ni cap tipus de penalització per les quantitats ajornades.


Igualment el llogater podrà tenir accés al programa d’ajudes transitòries previstes al Decret llei, aixecant-se la moratòria i el fraccionament en la primera mensualitat de renta en que aquella ajuda estigui a la seva disposició.

 

 

ALTRES MESURES DE CARÀCTER GENERAL

 

El RDL també preveu altres dues mesures amb caràcter general, amb independència de que el propietari sigui petit o gran tenidor:

 

1. Suspensió de procediment de desnonament i dels llançaments fins a 6 mesos.


En aquells procediments de desnonament contra un llogater per impagament de la renda en què l’arrendatari acrediti davant el Jutjat trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional, el Jutjat ho posarà en coneixement del serveis socials i s’acordarà la suspensió de la vista de judici o del llançament fins que s’adoptin les mesures que els serveis socials competents estimin oportunes, per un període màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor del Decret llei.


2. Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual.


En relació als contractes d’arrendament d’habitatge habitual, quan les pròrrogues legals finalitzin dins del període comprès des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei (2-4-20) fins al dia en què hagin transcorregut dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, es pot aplicar, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, una pròrroga extraordinària del termini del contracte d’arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals se seguiran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor. Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l’arrendador, llevat que es fixin altres termes o condicions per acord entre les parts.

 

 

Descarregar PDF:

SOL.LICITUD D’AJORNAMENT TEMPORAL I EXTRAORDINARI DEL PAGAMENT DE LA RENDA DE LLOGUER DE L’HABITATGE HABITUAL 

 


PROPIETARIS D'HABITATGES DE LA BORSA DE MEDIACIÓ


Des d'Habitatge Terrassa també podem assesorar als propietaris per arribar a acords amb els llogaters i fer les gestions que siguin necessàries.

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa